skip to Main Content

Izjava certifikacijskog tijela o neovisnosti i nepristranosti u procesu certificiranja osoblja

Oskar Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja obavlja proces certificiranja osoblja na način koji osigurava visok stupanj javnog povjerenja i vjerovanja da je nepristrano.

Oskar Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja pruža usluge certifikacije/re-certifikacije svim zainteresiranim stranama, osobama/certificiranim osobama koje ispunjavaju kriterije za certifikaciju/kriterije za re-certifikaciju specificirane u Certifikacijskoj shemi.

Sve prijave/zahtjevi za certifikaciju se tretiraju na isti način, nezavisno od toga tko je podnositelj, s kojeg geografskog područja i u koju svrhu koristiti certifikaciju.

Provođenje ispita mogu realizirati samo ispitivači koji nisu bili uključeni u obuku/edukaciju osobe/a koju/koje ispituju i koji sa osobom/osobama koju/koje ispituju nisu u odnosu koji može predstavljati prijetnju po neovisnost i nepristranost.

Sve osobe koje su se prijavile za ispit/certifikaciju u okviru određene kategorije/podkategorije osoblja polažu ispite iste strukture i prema istim pravilima.

Osigurano je objektivno ocjenjivanje kandidata tako što su za ispitna pitanja utvrđena rješenja a kriteriji prolaznosti na ispitu su definirani sukladno Certifikacijskoj shemi.

U odlučivanju o certifikaciji ne sudjeluje osoblje koje je bilo uključeno u obuku/edukaciju i provođenje ispita osobe/a o kojoj/kojima se odlučuje odnosno koje sa osobom/osobama o kojoj/kojima odlučuju je u odnosu koji može predstavljati prijetnju  po neovisnost i nepristranost.

Odluke koje donosi Oskar Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja zasnivaju se na objektivnim dokazima i na njih ne utječu drugi interesi ili druge strane.

Naknade ispitivača i donosioca odluke o certifikaciji su fiksne i ne zavise od rezultata/prolaznosti na ispitu odnosno vrste donijete odluke;

Oskar Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja razumije značaj nepristranosti za obavljanje poslova certificiranja osoblja i u tom cilju stalno identificira moguće prijetnje koje mogu utjecati na nepristranost, analizira ih, propisuje i primjenjuje mjere za upravljanje istim.

Upravno vijeće koje je formirano od zainteresiranih strana ima savjetodavnu ulogu o pitanjima koja utječu na nepristranost i provjerava jesu li prijetnje po nepristranost dobro identificirane, adekvatnost propisanih mjera za upravljanje prijetnjama i da li se propisane mjere primjenjuju.

 

Zagreb,19.12.2019.

Ravnatelj: Zvonimir Polanec, dipl.oecc

Back To Top