skip to Main Content

OPĆE ODREDBE

Područje na kojem vrijedi ovaj pravilnik

 1. Ovaj pravilnik o ispitivanju vrijedi za sve postupke ispitivanja i certificiranja koje provodi Oskar Edukos u okviru svog programa rada.

Najviši ispitni organ

 1. Voditelj odjela za certificiranje je odgovoran ravnatelju i nadležan je za:
 • pridržavanje odredaba ovog ispitnog pravilnika
 • stupanje na snagu odredaba o održavanju ispita
 • održavanje jednakih kriterija i jednakosti pojedinih ispita kao i načela jednakosti i sigurnosti ispitnih postupaka
 • koordinaciju komisija koje imenuje Stručno vijeće
 • održavanje neutralnosti i objektivnosti pri provođenju i vrednovanju ispita
 • utvrđivanje ukupnog rezultata ispita
 • odlučivanje o prijevarama
 • odlučivanje o žalbenim postupcima.
 1. Sve odluke važne za ispite se dokumentiraju
 2. Sve aktivnosti voditelja Odjela za certificiranje koje su bitne za ispite, nadzire Stručno vijeće.

 Podjela ispitnog postupka

 1. Podjela ispitnog postupka ovisi o trenutnoj aktualnoj certifikacijskoj shemi Oskar Edukosa.
 2. Ispitni postupci za dobivanje certifikata reguliraju se prema certifikacijskoj shemi koja pored ostalog propisuje:
 • uvjete za odobravanje ispitnog postupka
 • ispitne postupke
 • tražene dijelove ispita
 • smjernice za ocjenjivanje.

Predmet ispitivanja

Ispitivanjem se utvrđuje može li sudionik na ispitu primijeniti metode i postupke potrebne za dokazivanje znanja prema određenim  zahtjevima za pojedina zvanja koja se ispituju i certificiraju.

Sadržaj i obujam znanja propisan je certifikacijskom shemom za svako zvanje koj se certificira.

 Prijavljivanje ispita

 1. Ispitu može pristupiti onaj tko ispunjava uvjete propisane certifikacijskom shemom.
 2. Za određene ispite mogu se u odredbama o provođenju utvrditi posebni uvjeti za odobravanje pristupanja ispitu.
 3. Prijavu za ispit treba podnijeti pismeno. Prijava kandidata (prijavnica, narudžbenica tvrtke) treba sadržavati najmanje:
 • Opseg tražene certifikacije
 • Osobne podatke i podatke o kvalifikacijama i iskustvu

Potpisom prijavnice ili potpisom na Potpisnom listu ispita potvrđuje se prihvaćanje certifikacijske sheme.

 1. Broj učesnika na jednom ispitu je ograničen.

Ispitni rok i mjesto

Oskar Edukos određuje ispitne rokove i mjesta i o tome pravodobno obavještava kandidate.

Održavanje ispita

 1. Ispit se može sastojati iz više dijelova ovisno o vrsti i razini ispita u skladu s certifikacijskom shemom.
 2. Dijelovi ispita mogu biti:
 • pismeni ispit,
 • usmeni ispit,
 • zadatak,
 • prezentacija,
 • grupni rad – za grupnu moderaciju kandidati mogu sami formirati grupe ili to može učiniti ispitna komisija, a korekciju grupa ispitna komisija može napraviti zbog ujednačavanja, nakon probnog zadatka,
 • projektni radovi.
 1. Trajanje ispita, tj. pojedinih dijelova ispita, regulirano je certifikacijskom shemom.
 2. Pismeni ispiti mogu se provoditi i u standardiziranom obliku (npr. Zadaci višestrukog izbora – Multiple-Choice)
 3. Usmene ispite i zadatke vrednuje ispitivač prema utvrđenim kriterijima. Ne postoji sukorekcija. Pismene ispite vrednuje Voditelj certificiranja prema utvrđenim kriterijima ili ispitivač u slučaju da tako odredi Voditelj certificiranja.
 4. Usmeni ispit, odnosno prezentaciju ocjenjuju najmanje dva ispitivača.
 5. ZA usmeni ispit (grupni radi i prezentacija) dopuštena su sva pomoćna sredstva. Kod ostalih usmenih ispita pomoćna sredstva nisu dozvoljena.
 6. O organizaciji ispita i angažiranju ispitivača brine se voditelj certificiranja. Ukoliko se ispit sastoji od više dijelova, pojedini dijelovi mogu se održavati na različitim mjestima i u različito vrijeme.

Odstupanje od ispita

 1. Sudionik ispita može odustati prije početka ispita. U tom slučaju smatra se da ispitu nije pristupio.
 2. Ukoliko sudionik prekine ispit nakon početka, smatrat će se da nije položio ispit.

Prijevare, ometanja

 1. U slučaju da sudionik pokuša izvršiti neku prijevaru, ispitivač, odnosno osoba koja je zadužena za kontrolu, zabilježit će stvarno stanje i okolnosti u ispinu dokumentaciju.

Odluku o priznavanju ispita donosi Voditelj certificiranja.

 1. Sudionike koji ometaju tijek ispita, može se isključiti sa ispita. Odluku o tome treba unijeti u ispitnu dokumentaciju. Ako dođe do isključenja s ispita, smatrat će se da ovaj ispit nije položen.
 2. Ako sudionik ne preda u potpunosti zadatak koji mu je uručen, ne može prigovoriti u pogledu ocjene ispita. Ispitivač je zadužen da od sudionika bez obzira kada odustaju od ispita preuzme ispitne materijale pismenog ispita, a nakon usmenog da prikupi primjere ispitne dokumentacije

Ocjenjivanje ispitnog rezultata

 1. Ocjenivanje se obavlja sustavom bodova. Svaki zadatak pismenog ili usmenog ispita ima maksimalan broj bodova. U pojedinim slučajevima moguće je i djelomično ocjenjivanje.
 2. Ocjenjivanje usmenih rezultata ispita obavlja ispitivač. Ukoliko rezultat ispita ocjenjuje više ispitivača, određuje se aritmetička sredina ocjena. Ocjenjivanje pismenih rezultata ispita obavlja voditelj certificiranja ili ispitivač ako je tako određeno.
 3. Ocjenjivanje se ne obrazlaže sudioniku.
 4. Procjena ispita i ispitnih dijelova može se se obavljati i strojno.

Ponavljanja ispita

Ispit koji nije položen može se ponoviti.

Ako se ispit sastoji od više ispitnih dijelova, mogu se ponoviti pojedini dijelovi. Broj ponavljanja nije ograničen.

Ispitna dokumentacija

 1. Sva ispitna dokumentacija čuva se u Oskar Edukosu. Rok čuvanja iznosi najmanje tri godine za položene ispite, a najmanje pet godina za one koji nisu položeni.
 2. Uvid u ispitnu dokumentaciju se u pravilu ne dozvoljava. Sudionik ispita koji ispit nije položio dobiva na zahtjev uvid u svoju ispitnu dokumentaciju. Zahtjev se upućuje pismeno na voditelja certificiranja. Zahtjev je potrebno obrazložiti.

Odluka o certifikaciji

 1. Voditelj odjela za certificiranje utvrđuje rezultat ispita, i daje usmeni nalog Stručnom vijeću da donese odluku o dodjeli certifikata. Stručno vijeće, odnosno imenovana komisija donosi odluku o izdavanju certifikata nakon uvida u cijeli postupak ispitivanja. Članovi komisije ne mogu biti uključeni u ispitivanje.
 2. Ako dođe do prigovora, Stručno vijeće može pokrenuti preispitivanje ispitnih rezultata.
 3. Odjel za certificiranje najkasnije će u roku četiri tjedna nakon ispita obavijestiti sudionike o ispitnom rezultatu. Jedini izuzetak je ako se čeka na rezultate ispita od partnera. Sudionicima su u principu ne saopćava postignuti broj bodova.
 4. Sve obavijesti sudionicima ispita dostavit će se u pisanom obliku.

Certifikati

 1. Svaki sudionik koji je položio ispit dobiva certifikat za određeno zvanje prema CERTIFIKACIJSKOJ SHEMI Oskar Edukos-a s ograničenjem u trajanju certifikata.Certifikat sadržava slijedeće podatke:
 • ime, prezime, datum i mjesto rođenja certificiranog osoblja,
 • datum i mjesto polaganja ispita,
 • broj certifikata,
 • datum stupanja na snagu, proširenja ili produženja certifikacije (dan/mjesec/godina kada je donesena odluka o dodjeli/produženju certifikata),
 • datum isteka certifikata (dan/mjesec/godina),
 • naziv i certifikacijski znak Oskar Edukosa,
 • normu i/ili drugi normativni dokument koji je korišten na ispitu u važećem izdanju,
 • područje primjene certifikacije u odnosu na područje,
 • naziv certifikacijske sheme prema kojoj je izdan certifikat,
 • naziv i certifikacijski znak Oskar Edukos-a.
 1. Certifikat potpisuje ravnatelj Oskar Edukosa.
 2. Oskar Edukos zadržava pravo vlasništva nad svim certifikatima.

Pravno sredstvo

 1. Prigovore protiv ispitne odluke pismeno se podnose u roku od 6 tjedana po primitku odluke Odjelu za certificiranje uz navedene razloge.
 2. O prigovoru odlučuje voditelj certificiranja i o tome obavještava Stručno vijeće. Isključuje se svako drugo pravno sredstvo.

Ispitne pristojbe

 1. Svaki se ispit obavezno naplaćuje; to važi i za ispite od kojih je učesnik prema čl 8. odstupio.
 2. Visina ispitne pristojbe određuje se prema tada važećem cjeniku.
 3. Kod odustajanja ili isključenja s ispita ne može se tražiti povrat ispitne pristojbe.

 Klauzula revizije

 1. Ovaj ispitni pravilnik treba osigurati i pomoći pri provođenju ispita. To znači, da se ovaj pravilnik uvijek mora prilagođavati certifikacijskoj shemi koja se dinamično mijenja. Prema tome, voditelj certificiranja, koji je u potpunosti odgovoran, ima pravo u svako doba podvrgnuti ovaj pravilnik reviziji.
 2. Izmjene ispitnog pravilnika treba objaviti u primjerenom obliku.

Stupanje na snagu

 1. Ovaj ispitni pravilnik stupa na snagu odmah po objavljivanju. Primjenjuje se na sve ispite Oskar Edukosa provedene nakon datuma objavljivanja.
 2. 2. U prijelaznim fazama voditelj certificiranja može odlučiti – uz vremensko ograničenje – da se ispiti mogu provoditi prema do tada važećem ispitnom pravilniku.
 3. 3. Ispitni pravilnik je na zahtjev dostupan potencijalnim korisnicima.
Back To Top