skip to Main Content

ORGANI UPRAVLJANJA su:

Upravno vijeće, Stručno vijeće, Odbor za sheme i Ravnatelj.

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća Oskar Edukosa Miroslav Drljača.

Članovi:

Ljubica Kolbas (HDMK)

Miroslav Drljača

Krešimir Buntak (HDK)

Anita Zado Bešker

Sanja Rojčević

Upravno vijeće odgovorno je za:

Nadzor nad nepristranošću

Rješavanje žalbi koje se odnose na odluke Stručnog vijeća

Donošenje i realizaciju programa rada i razvoja ustanove

Financijski plan i godišnji obračun

Imenovanje i opoziv ravnatelja

Imenovanje i opoziv predstavnika (delegata ) organima EOQ- Europske organizacije za kvalitetu, te predstavnika u drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama

Imenovanju stručnog vijeća i drugih stručnih tijela

Nadzor nad vođenjem poslovanja

Postavljanje zahtjeva za naknadu štete koju Oskar Edukos može imati prema ravnatelju

Odobravanje ugovora koji izlaze izvan ovlasti ravnatelja, a ne spadaju u redovitu poslovnu djelanost Ustanove

Statut Oskar Edukosa

Nadzor nad cjelovitim provođenjem poslovne politike i poslovanja

Nadzor nad vođenjem poslovanja sukladno programu rada oskar Edukosa i Zakona

Provođenje certificiranja osoblja prema normi HRN EN ISO 17024:2012

STRUČNO VIJEĆE

Predsjednik Stručnog vijeća Oskar Edukosa Davor Žeželj.

Članovi:

Davor Žeželj (HDMK)

Ana Fudurić

Ivan Topić

Blaženka Vlahović (HDK)

Zdenko Mondekar

Stručno vijeće usmjerava i stručno vodi sve poslove vezane uz certificiranje osoblja i zadovoljavanje zahtjeva europskih i međunarodnih normi koje reguliraju to područje.

Stručno vijeće, između ostalog, zaduženo je za:

  1. Razvoj i održavanje certifikacijske sheme, analizu potreba za novom shemom, istraživanje tržišta, angažiranje stručnjaka u području za koje se provodi certificiranje.
  2. Donosi odluka o dodjeli i oduzimanju certifikata , brisanje iz registra certificiranih osoba. Na prijedlog voditelja Odjela za certificiranje ili ravnatelja donesi odluku o dodjeli certifikata kandidatima koji su zadovoljili kriterije za dodjelu, vodi kontrolu nad dodjelom certifikata, donosi odluku o oduzimanju certifikata i brisanju iz registra certificiranih osoba.
  3. Donošenje odluke o opravdanosti žalbi na postupke certificiranja, o opravdanosti prigovora na certificirane osobe, o opravdanosti prijava o zloupotrebi certifikata.
  4. Kontrolu rada odjela za certificiranje vezano za nadzor i praćenje razvitka i napredovanja certificiranog osoblja, te praćenje razvitka i napredovanja ispitivača Oskar Edukosa.

U slučaju potrebe Stručno vijeće može formirati komisije i odbore.

ODBOR ZA SHEME

Predsjednica Odbora za sheme Oskar Edukosa Sanja Rojčević.

Članovi:

Tatjana Radanović

Krešimir Buntak

Miroslav Drljača

Marko Bešker

Sanja Rojčević

. Odbor za sheme je odgovoran za mišljenje i prijedloge o primljenim zahtjevima za odobravanje novih edukacijskih programa.

Nadležnosti Odbora za sheme obuhvaćaju  aktivnosti koje se odnose na:

– analizu zahtjeva za odobrenje novih edukacijskih programa i njihova sukladnost sa shemom

– ocjenjivanje i predlaganje Stručnom vijeću odobrenja i verifikacije edukacijskih programa i zahtjeva za predavače.

Odbor za sheme može valjano odlučivati ako je sjednici prisutna većina članova. Odbor za sheme odlučuje većinom glasova, javnim glasovanjem

RAVNATELJ

Ravnatelj je stručni voditelj i poslovodni organ Oskar Edukosa.

Ravnatelj vodi poslove Oskar Edukosa, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima pravne radnje u ime i za njen račun, zastupa ga u svim postupcima sukladno zakonu. Ravnatelj je odgovoran za ukupno poslovanje Oskar Edukosa.

Ravnatelj predlaže program i financijske planove i obračune na usvajanje Upravnom vijeću i   donosi financijske odluke u okviru ovlaštenja navedenih u statutu.

Ravnatelj predlaže donošenje općih akata, utvrđuje politiku kvalitete i koordinira pripreme tijela za certificiranje osoblja prema normi ISO 17024:2012, osniva potrebne radne skupine i timove, i najmanje jedanput godišnje provodi ocjenu uprave (management review) na temelju rezultata internih audita i ostalih podataka o poslovanju.

Ravnatelj koordinira stručna tijela u procesima razvoja i održavanje certifikacijske sheme i certificiranja osoblja.

Ravnatelj predlaže dodjelu i povlačenje certifikate (potvrde o sukladnosti), potpisuje certifikate nakon odluke Stručnog vijeća.

U odnosu na osoblje Oskar Edukosa ravnatelj ima prava poslodavca.

Back To Top